Greenzone sơn ngoài bề mặt ký túc xá cho công ty Samsung Electronics Vietnam Sev

 "Bàn tay ta làm nên tất cả

Có sức người gạch đá cũng thành hoa văn"

Please contact us:

- HOTLINE: 094 5555 388
- Address: Lot 32, adjacent 16, An Hung new urban area, La Khe, Ha Dong, Ha Noi
- Tel: 0246 6743 888
- Email: greenzone.0505@gmail.com